Siłownia w Charbrowie wznawia działalność od 2 października 2020r. (regulamin korzystania).

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI OBOWIĄZUJĄCY OD

2 PAŹDZIERNIKA 2020r.

1. Siłownia czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 14:00 – 20.30

2. Z siłowni nie będą mogły skorzystać osoby, które:

– obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,

– są objęci kwarantanną lub izolacją

– mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.

3. Wprowadza się limit czasowy przebywania klienta w siłowni, który wynosi 90 minut.

4. Zachowują ważność karnety zakupione, a niewykorzystane przez klientów przed wybuchem epidemii koronawirusa.

5. Obowiązują telefoniczne rezerwacje na wizyty w siłowni, które prowadzone są przez pracowników GOKiS-u w Wicku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.30 pod numerem telefonu: 59 8 611-117. Przy zapisach klient podaje: imię i nazwisko, numer kontaktowy, datę wizyty, salę z której będzie korzystał i w jakich godzinach.

Dostępne przedziały czasowe korzystania z siłowni przedstawiają się następująco:

14.00 – 15.30

15.30 – 17.00

17.30 – 19.00

19.00 – 20.30

6. Na każdej sali ćwiczeń obowiązuje ograniczona liczba ćwiczących w tym samym czasie:

– sala mniejsza (gdzie znajdują się bieżnie do biegania) – maksymalna liczba ćwiczących jednocześnie wynosi 6 osób)

– sala większa – maksymalna liczba ćwiczących jednocześnie wynosi – 7 osób

7. Osoby z grup podwyższonego ryzyka (osoby powyżej 60 roku życia, cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość proszone są rozważenie decyzji o korzystaniu z sal ćwiczeń w godzinach mniej popularnych, bez obecności innych osób lub zaniechanie korzystania z siłowni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego).

8. Obowiązuje utrzymanie przynajmniej 1,5 m odległości pomiędzy klientami, opiekunem siłowni.

9. Ustala się przerwę techniczną w godzinach 17.00 – 17.30 na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.

10. Część urządzeń do ćwiczeń może być wyłączona z użytkowania ze względu na konieczność zachowania odległości 1,5 m między klientami siłowni.

11. Zaleca się dezynfekowanie każdego urządzenia używanego przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji;

12. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta.

13. Sauna do czasu ustania zagrożenia epidemicznego pozostaje nieczynna.

14. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

15. Regulamin obowiązuje od dnia 02 października 2020 roku.

16. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku reprezentowany przez Rafała Skibińskiego – dyrektora, z siedzibą w Wicku, ul. Parkowa 2.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Krzysztofem Pukaczewskim mailowo: pukaczewski@hotmail.com lub pocztą tradycyjną – na adres Administratora
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organy nadzoru sanitarnego.
  5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez 30 dni, a po tym czasie trwale usunięte.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach art. 15-21 RODO.
  7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z zajęć organizowanych przez administratora.