Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO-informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Wicku, ul. Parkowa 2, 84-352 Wicko, tel. 59 861 11 17, e- mail: gokis@wicko.pl reprezentowany przez Dyrektora
  2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku jest Pan Krzysztof Pukaczewski; pukaczewski@hotmail.com
  3. Celem przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku jest wykonywanie  podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi  (m.in. organizacja imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.)
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
  5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.