Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 •  zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 •  treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 •  dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 •  tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

 •  multimedia nadawane na żywo;
 •  multimedia (nagrania wideo i audio) opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 •  mapy oraz mapy interaktywne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Skibiński.
 • E-mail: gokis@wicko.pl
 • Telefon: 59 8 611-117

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku
 • Adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku
  ul. Parkowa 2
  84-352 Wicko
 • E-mail: gokis@wicko.pl
 • Telefon: 59 8 611 117

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku

Do budynku prowadzi jedno wejście: od strony drogi wojewódzkiej nr 213, przystanku PKS. Istnieje podjazd dla wózków.

W budynku zamontowana jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz sala widowiskowa na piętrze.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.